Beleggers en investeerders leveren extra inspanning voor de overheid, de ondernemingen en de economie

26 juli 2017

De regering beoogt met het maatregelenpakket de economie een duw in de rug te geven en het scheppen van jobs te bevorderen. De sector steunt die algemene beleidslijn, die uiteindelijk tot doel heeft de toekomstige welvaart een steviger fundament te geven, en de spreekwoordelijke ‘taart’ tevens te laten groeien.

Maar tegelijk kan er niet naast worden gekeken dat diverse maatregelen niet van aard zijn beleggen en investeren in de economie ten goede te komen. Dit luik van het beleid dreigt uiteindelijk negatief te wegen op de potentiële groei van de economie en de toekomstige welvaart. Deze vaststelling, samen met het feit dat diverse maatregelen onvermijdelijk een nog grotere complexiteit met zich zullen brengen, is geen positief signaal, onder meer in de uitdagende Brexit-context. Langs beleggers- en investeerderskant is en blijft er terecht vrees inzake de voor hen immer oplopende belastinglast, rechtszekerheid en stabiliteit van vooral het fiscale kader. De sector wil daarom toch uiting geven aan werkelijke bezorgdheden.

Momenteel is er alleen informatie over diverse principiële beslissingen voorhanden wat betreft de maatregelen van financiële fiscaliteit. Vele concretere elementen over wat is beslist ontbreken nog en, er blijven tal van vragen en onduidelijkheden.

Het is afwachten op meer details vooraleer een meer diepgaande analyse kan worden gemaakt. En de concrete uitwerkingsfase wordt eveneens nog zeer belangrijk, want misschien/wellicht zijn er tal van aspecten waar nu nog onvoldoende of helemaal niet werd aan gedacht. De sector vraagt daarom voldoende te worden betrokken bij de uitwerking van de modaliteiten en de technische implementatie.

De nieuwe taks op effectenrekeningen zal evenwel uitsluitend het financieel vermogen (of een groot deel ervan) treffen. Het gaat om een belangrijke stap die deze regering zet met een invoering van een partiële vermogensbelasting, en waarmee ze zich in ‘uncharted waters’ begeeft. Een lichtpunt is dat de regering de intentie heeft om een groot deel van de bevolking buiten schot te houden, maar de vraag rijst of de door de regering verwachtte opbrengst zal opwegen tegen de mogelijke nadelen, met inbegrip van de verstorende signaalfunctie naar investeerders en beleggers. 

Naast de nieuwe taks op de effectenrekeningen, kondigt de regering nog andere maatregelen tot verzwaring van de financiële fiscaliteit aan, en komt dit bovenop reeds eerder genomen maatregelen door de regering. Het betreft o.a.: de fiscale behandeling van dakfondsen, de fiscaliteit op beleggingsfondsen, een nieuwe verhoging van de taks op de beursverrichtingen, etc.

Het geheel van de financiële belastingmaatregelen zou moeten zorgen voor een bijkomende recurrente begrotingsopbrengst van circa 430 miljoen EUR/jaar. Samen met de eerdere maatregelen die deze regering heeft genomen (o.a. de verhoging van de roerende voorheffing, de verhoging van de beurstaks, enz.), betekent dit dat de financiële fiscaliteit op jaarbasis al met circa 1 miljard EUR werd verzwaard, en dat in een omgeving van zeer lage intrestrendementen.

Verdere toelichting over de positie van Febelfin kan u hier nalezen.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

Meer over: