De motor achter de wereldwijde kapitaalstromen: de visie van beleggers op de kapitaalmarkten

28/11/2016

Tijdens de zomer van 2016 deed Deutsche Bank navraag bij 200 spelers op de kapitaalmarkten met de bedoeling inzicht te verkrijgen in de belangrijkste drijvende krachten achter de sector en in de kernfactoren die de strategische keuzes bepalen. De drie hoofdonderwerpen in dat verband waren de regelgeving, de nieuwe technologieën en de volatiliteit op de opkomende markten. De belangrijkste conclusies staan hieronder. 

De regelgeving

Voor velen zijn de wijzigingen in de regelgeving nog steeds een zware last om te dragen. Toch staan de deelnemers aan dat onderzoek positief tegenover de regels, die als verantwoord worden beschouwd.

Over het algemeen liggen wijzigingen in de regelgeving ook aan de basis van aanpassingen in strategisch opzicht. Voor de meeste van de instellingen die werden bevraagd, brengt dit trouwens aanzienlijke kosten mee. Dat beeld moet wel enigszins worden bijgesteld in het licht van de resultaten: de wijzigingen worden niet zozeer als een bedreiging beschouwd, maar veeleer als een kans om de vereffening van aandelen of de liquiditeit te verbeteren.

De meeste deelnemers (62%) zijn van oordeel dat van alle als positief beschouwde regels BASEL III het meeste voordeel zou opleveren. Op de tweede plaats komt Solvency II (48%) en daarna AIFMD (34%).

53% van de deelnemers is echter van oordeel dat FATCA het minst gunstig is voor de sector, gevolgd door CRD IV en EMIR (respectievelijk 48% en 29%).

Voor 43% van de instellingen die werden bevraagd, vormen de stijgende kosten de grootste bron van ongerustheid wat de evolutie van de regelgeving betreft, voor 31% is dat de afnemende liquiditeit en voor 26% het grotere kredietrisico ten opzichte van de tegenpartij.

De nieuwe technologieën

De blockchain-technologie krijgt de meeste aandacht onder de nieuwe technologieën. Die technologie biedt inderdaad op meer dan één gebied uitzicht op vernieuwing in het ecosysteem van de kapitaalmarkten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste deelnemers optimistisch zijn omtrent de mogelijkheden die blockchain biedt.

87% van hen is van oordeel dat de blockchain-technologie en de ‘distributed ledgers’ gevolgen zullen hebben voor de sector. 78% gaat ervan uit dat die technologie in de loop van de volgende zes jaar actief zal worden toegepast.

Er wordt ook gewezen op twee voordelen verbonden aan de blockchain-technologie. Volgens 48% van de deelnemers zal het risico op systeemfalen daardoor worden verminderd en 38% denkt dat daarmee kan worden bespaard op de kosten van de aandelenhandel.

De opkomende markten

De blijvende groei van de Chinese, Indische en Indonesische markt vormt een stimulus voor de instellingen die aan het onderzoek deelnamen. De aantrekkingskracht van die markten ligt vooral in de consistente groeipercentages in combinatie met het lokale streven naar meer openheid en een groter aanbod aan activacategorieën.

Wat de cijfers op basis van de bevraging betreft, verwacht 54% van de deelnemers dat de groeipercentages op de opkomende markten gelijk zullen zijn aan die tijdens de bloeiperiode tussen 2001 en 2011.

Daarenboven vindt 62% dat de grootste uitdaging ligt in het overwinnen van de hinderpalen inzake regelgeving. 76% van de deelnemers beschouwt het gebrek aan infrastructuur als een factor waardoor de groei aan transacties of beleggingen op die markten wordt vertraagd.

Ten slotte is 88% van oordeel dat Zuid-Azië de meest aantrekkelijke regio is qua vooruitzichten voor groei op lange termijn.

Het volledige onderzoek vindt u hier.

Meer over: