Europese Commissie stelt initiatieven rond de Kapitaalmarktenunie voor

08/03/2018

Vandaag maakt de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen en voorstellen bekend ter ondersteuning van de Kapitaalmarktenunie. Zo werkte de Commissie een actieplan uit voor fintech en duurzame financiën en een voorstel voor regels inzake crowdfunding.

Actieplan voor fintech

De Europese Commissie heeft een actieplan uitgewerkt om financiële technologie in de EU verder te ondersteunen. Met dit plan wil de Commissie eerst en vooral een Europees regelgevend kader ontwikkelen voor crowdfundingplatformen zodat deze platformen hun diensten makkelijker kunnen aanbieden over de grenzen van verschillende lidstaten heen. Nu verschillen de wettelijke vereisten voor deze platformen nog van lidstaat tot lidstaat.

Daarnaast wil de Commissie het toezicht op de fintechsector in de EU in elke lidstaat naar hetzelfde niveau tillen, met oog voor de mogelijke risico’s maar zonder innovatie te belemmeren.

Ten slotte wil de Commissie de cyberweerbaarheid van de financiële sector versterken. De financiële sector is immers meer dan andere sectoren het doelwit van cyberaanvallen. De Commissie zal daarom een ECB-initiatief ondersteunen voor een kader dat financiële instellingen test op mogelijke zwakke plekken. Ook moet waardevolle informatie over cyberaanvallen vlotter kunnen worden uitgewisseld tussen banken.

De financiële sector ondersteunt de inspanningen van de Commissie. De aandachtspunten rond cyberveiligheid en geharmoniseerde regelgeving dragen bij tot een robuuste financiële sector en een gezond concurrentieklimaat, wat uiteindelijk allemaal ten goede komt van de consument.

Actieplan voor duurzame financiën

Voor het actieplan met aanmoedigingsmaatregelen voor duurzame financiën baseerde de Commissie zich op de aanbevelingen in het eindverslag van de HLEG over duurzame financiën.

In het actieplan wordt eerst en vooral een taxonomie en label voor duurzame financiële producten voorgesteld. Er is nood aan een duidelijke omschrijving van wat nu precies moet worden verstaan onder “groene financiële producten”. De financiële sector juicht deze taxonomie toe, maar merkt op dat er ook rekening moet worden gehouden met de bredere maatschappelijke impact, en dus de volledige waardeketen.

Daarnaast worden fiduciaire verplichtingen voorgesteld voor vermogensbeheerders. Vermogensbeheerders moeten rekening houden met duurzaamheid wanneer ze geld beheren voor anderen. De klanten hebben het recht om te weten hoe duurzaam hun beleggingen zijn.

Ten slotte wil de Commissie groene beleggingen aanmoedigen met de invoer van de zogenaamde “green supporting factor” door in eerste instantie de kapitaalvereisten voor bepaalde klimaatvriendelijke investeringen, zoals energie-efficiënte hypotheken of koolstofarme auto’s, te verlagen.

De Belgische financiële sector ondersteunt de aanbevelingen van de HLEG on Sustainable Finance en vinden deze aanbevelingen een nuttige basis voor beleidsinitiatieven op EU en nationaal niveau. Volgens de financiële sector is het essentieel dat groene projecten financieel-economisch niet onterecht benadeeld worden ten opzichte van niet-groene projecten. Toch meent de sector dat bij groene beleggingen enige voorzichtigheid geboden is: groen betekent niet risicovrij. Kapitaalvereisten en eventuele maatregelen moeten zijn gebaseerd op een duidelijke EU-classificatie.

Europees kader voor crowdfunding

De Europese Commissie heeft ook een wetgevingsvoorstel uitgewerkt voor een Europees kader voor crowdfunding en peer-to-peer financiëring, een voorstel dat de Belgische financiële sector ook steunt.

Crowdfunding is immers voor veel bedrijven een steeds belangrijkere alternatieve financieringsbron, vooral voor projecten die niet in aanmerking komen voor risicokapitaal of bankfinanciering. Nu verschillen de regels voor crowdfunding van lidstaat tot lidstaat waardoor crowdfundingplatformen te maken krijgen met juridische belemmeringen en extra complexiteit.

Het voorstel is bedoeld om naast de bestaande nationale regeling, een specifieke EU-regeling te voorzien die het grensoverschrijdende aanbod van crowdfundingdiensten bevordert, belemmeringen wegwerkt en de interne markt voor crowdfundingdiensten ondersteunt. Bovendien sluit de aanpak die de Europese Commissie voorstelt aan bij het Belgische wettelijke kader voor crowdfunding.

Met dit nieuwe pakket aan maatregelen, wetgevingsvoorstellen en initiatieven wil de Europese Commissie de ontwikkeling van de Europese Kapitaalmarktenunie verder verdiepen. 

Meer over: