Febelfin ondertekent mee gedragscode tussen banken en zelfstandige agenten

13/07/2017

Gisteren hebben vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters; minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie Willy Borsus, Febelfin, de Beroepsvereniging van Zelfstandige financiële Bemiddelaars (BZB) en de Fédération des agents financiers indépendants francophones (Fedafin) een gedragscode ondertekend die de samenwerking tussen banken en zelfstandige bankagenten regelt.

Meerdere gedragscodes

Deze gedragscode past binnen een reeks eerdere gedragscodes die de Belgische financiële sector heeft afgesloten:

Goede relaties

In het persbericht dat door de minister van Werk, Economie en Consumenten werd verstuurd onderlijnen de verschillende ondertekenende partijen het belang van de gedragscode maar eveneens van de goede relaties tussen de banken en hun agentennet.

Kris Peeters: “De gedragscode pakt lacunes in de relatie tussen banken en hun agenten aan. Bankagenten zullen beter weten waar ze aan beginnen en bij het beëindigen van hun contract of bij herstructureringen worden ze beter beschermd. Ook voor de banken, waarvan de overgrote meerderheid nu al correct werkt, betekent de code een vooruitgang. De gedragscode is trouwens een goed voorbeeld van de business-to-business-bescherming waar ik aan werk.”

Willy Borsus: “De Code die vandaag ondertekend wordt, biedt onbetwistbare voordelen, vooral wat betreft de precontractuele informatie bezorgd aan de zelfstandigen, maar ook op het niveau van de communicatie tussen partijen, de wijziging of de verbreking van de overeenkomst, de vertrouwelijkheid, kortom, een heel arsenaal modaliteiten om de opstart van een zelfstandig agentschap zo goed mogelijk te omkaderen. Ik juich ook het feit toe dat de Code de delicate problematiek aansnijdt van de herstructureringen. Ik wil tot slot alle betrokken partijen bedanken die aanvaard hebben het spel te spelen en die een intense inspanning hebben geleverd om dit resultaat te bereiken.”

Michel Vermaerke, CEO Febelfin: “Bankagenten spelen een belangrijke rol in de financiële dienstverlening naar klanten toe. Met deze gedragscode willen we de goede relaties tussen de banken en hun agentennet bestendigen. In dit alles staat een optimale dienstverlening en het belang van de klant centraal. Deze gedragscode past binnen eerdere gedragscodes die de Belgische financiële sector heeft afgesloten.”

BZB - Fedafin: “We zijn bijzonder trots op de realisatie van de gedragscode, ze is een belangrijke erkenning en een historisch akkoord voor de bankagenten. Belangrijke eisen ter verbetering van de positie van de zelfstandige bankagenten werden via deze gedragscode deels of geheel ingelost. In een periode van herstructureringen biedt een gedragscode het voordeel dat heel wat zaken op korte termijn worden aangepakt, waardoor een lang en traag wetgevend proces wordt vermeden. Daarenboven heeft ze het voordeel van het engagement van de kredietinstellingen zelf, wat zeer belangrijk is.”

De rest van het persbericht kan hier gelezen worden:

Recente herstructureringen in de banksector hebben lacunes naar boven gebracht op het vlak van de samenwerking tussen banken en zelfstandige agenten. Het gaat om onvolmaaktheden met betrekking tot transparante precontractuele informatie, de inhoud en de beëindiging van de contracten met bankagenten, en het lot van de bankagenten en hun medewerkers bij herstructureringen.

Ministers Kris Peeters en Willy Borsus brachten daarom Febelfin en de beroepsverenigingen van zelfstandige financiële bemiddelaars, BZB - Fedafin, rond de tafel. Dat overleg leidde uiteindelijk tot een gedragscode die principes aanreikt voor de instandhouding van de goede relaties tussen banken en bankagenten. De code werd vandaag ondertekend en treedt in werking op 1 januari 2018.

Transparantie en informatie

Transparantie en informatie zijn de sleutelwoorden in de gedragscode. De code stelt dat de bankagent alle nuttige informatie moet krijgen vooraleer hij de handelsagentuurovereenkomst tekent. Het gaat dan onder meer over de commissiebarema’s, bijzondere bepalingen over exclusiviteit, de terbeschikkingstelling van infrastructuur, de regeling voor het aansprakelijkheidsregime of de aanwezigheid van concurrentiebedingen. Daarnaast moet de bankagent duidelijk op de hoogte zijn van de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen of te beëindigen.

De agent moet ook in staat zijn om te beoordelen hoe winstgevend de zaak zal zijn die hij wenst over te nemen. Daarom zal de bank hem de historiek, de staat en de vooruitzichten van de markt meedelen, samen met haar toekomstige commerciële strategie. Agenten zullen bovendien inzage krijgen in de verkoopcijfers van de vorige agent als deze voorhanden zijn en een overzicht ontvangen van de investeringen die nodig zullen zijn om de zaak duurzaam uit te bouwen. De bankagenten verbinden zich er dan weer toe om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Maand bedenktijd

Bankagenten zullen ook een maand de tijd krijgen om het geheel te bestuderen vooraleer zij een nieuw of een gewijzigd contract ondertekenen. Dit geeft beide partijen de kans om in alle transparantie en vertrouwen een duurzame relatie op te bouwen.

Verboden clausules

Verder is een lijst opgenomen van clausules die niet in de overeenkomst mogen staan. Zo mag er geen verplichte afname van een aantal diensten of producten zijn, en mogen er geen bedingen zijn waarbij de bankagent de principaal toegang moet verschaffen tot ruimtes die niets te maken hebben met de beroepsuitoefening.

Schadevergoeding

De gedragscode biedt meer duidelijkheid en versterkt de bescherming van de bankagenten op het moment dat een contract wordt opgezegd of beëindigd. Zo zal een bank sneller overgaan tot de betaling van de uitwinningsvergoeding als daar geen betwisting over is.

Herstructurering

Tot slot zijn er heel wat bepalingen opgenomen over informatieverplichtingen aan de agenten bij een herstructurering. Zo moeten bankagenten geïnformeerd worden over:

  • het aantal agentschappen dat wordt geviseerd;
  • de reden voor de herstructurering;
  • de contractuele afspraken met betrekking tot portefeuillevergoedingen of uitwinningsvergoedingen;
  • eventuele maatregelen die de principaal overweegt om de negatieve gevolgen van de herstructurering voor bankagenten te beperken.

Kris Peeters: “Bankagenten moeten zo snel mogelijk weten waar zij en hun medewerkers aan toe zijn. De gedragscode biedt een leidraad om de dialoog tussen banken en agenten op gang te brengen en zo op een constructieve en transparante wijze tot de nodige antwoorden te komen.”

Evaluatie

Een evaluatiecommissie wordt opgericht om de interpretatie en de naleving van de code op te volgen. Zij zal ook het ‘comply or explain’-principe evalueren dat in de gedragscode vervat zit. Dit principe houdt in dat de code moet toegepast worden, tenzij men uitlegt waarom er wordt afgeweken en hier ook duidelijk argumenten voor worden aangebracht.

Meer over: