Hypotheekmarkt keert terug naar vroeger niveau

26 april 2012

De hypothecaire kredietverlening wordt in het eerste trimester van 2012 gekenmerkt door een daling ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. Zowel het aantal verstrekte kredieten (-24%), als het aantal kredietaanvragen (-19%) is afgenomen. Ook de onderliggende bedragen van de verstrekte en de aangevraagde kredieten dalen met respectievelijk bijna 11% en 5%. De daling liet zich het meest voelen bij de renovatiekredieten: er zijn ongeveer de helft minder van dat type kredieten afgesloten.

Deze daling kan toegeschreven worden aan de afschaffing van een aantal stimuli, zoals de investeringsaftrek voor een groot aantal energiebesparende investeringen, het aflopen van de maatregel inzake het groen krediet met interestbonificatie en aan de invoering van BTW op notariskosten. Daardoor hebben heel wat consumenten hun projecten ofwel vervroegd uitgevoerd zodat ze nog van de maatregelen konden genieten, ofwel opgeborgen. Wellicht spelen ook het gedaalde consumentenvertrouwen en de onzekerheid over de toekomstige overheveling van de bestaande woonfiscaliteit naar de Gewesten mee.

De belangrijkste vaststellingen voor het eerste trimester van 2012 in vergelijking met het eerste trimester 2011 :

  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn zowel in aantal als in bedrag gedaald, met respectievelijk 24% en bijna 11%. Er werden ruim 48.000 kredieten verstrekt voor een totaal bedrag van 5 miljard EUR.(1)
  • De kredietaanvragen zijn zowel in aantal als in bedrag afgenomen, met respectievelijk 19% en bijna 5%.
  • Het aantal renovatiekredieten (± 12.600) lag bijna de helft lager. 
  • Het aantal bouwkredieten (± 5.500) noteerde een derde lager.
  • Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (± 25.000) noteerde 6% lager.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bedraagt iets minder dan 133.000 EUR.
  • Kredietnemers kiezen nog steeds massaal voor een vaste rentevoet.

Bovenstaande vaststellingen vloeien voort uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) (2) vandaag heeft vrijgegeven.

Grafieken

Kredietaanvragen dalen met bijna een vijfde (- 19%)

In het eerste trimester van 2012 waren er ruim 19% minder hypothecaire kredietaanvragen dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar, voor een totaal bedrag dat bijna 5% lager lag.

Bron: BVK

Verstrekte kredieten dalen met nagenoeg een kwart (- 24%)

In het eerste trimester van 2012 werden er - de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten - ruim 24% minder hypothecair kredieten toegekend dan in het eerste trimester van 2011, voor een totaal bedrag dat bijna 11% lager lag.

Het einde van de regeringsmaatregelen inzake groene kredieten met interestbonificatie, de stopzetting van de fiscale aftrekbaarheid van de meeste energiebesparende investeringen en de invoering van de BTW-heffing op de notariskosten hebben ertoe geleid dat heel wat consumenten hun hypothecair krediet nog vóór het jaareinde van 2011 hebben afgerond. Daarnaast spelen wellicht het lage consumentenvertrouwen en de onzekerheid over de toekomstige overheveling van de bestaande woonfiscaliteit naar de Gewesten mee.

Bron: BVK (deze cijfers bevatten geen herfinancieringen)

Aantal verstrekte kredieten op gelijkaardig niveau als 1ste trimester 2010

Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten in het eerste trimester van 2012 ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in het eerste trimester van 2010.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal verstrekte hypothecaire kredieten – herfinancieringen buiten beschouwing gelaten – voor het eerste trimester van 2008 tot en met het eerste trimester van 2012.

 

Zowel bouw-  en renovatiekredieten als leningen voor de aankoop van een woning vallen terug op het niveau van begin 2010

In het eerste trimester van 2012 vielen zowel het aantal bouw- en renovatiekredieten als de leningen voor de aankoop van een woning terug tot op het niveau van begin 2010.

Met 12.500 renovatiekredieten in het eerste trimester van 2012 is het recordaantal renovatiekredieten van het vierde trimester 2011 (46.000) ver weg. Ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar betekent dit een daling met ongeveer de helft.

Hetzelfde geldt voor de bouwkredieten, waarvan er ongeveer 5.500 werden verstrekt in het eerste trimester van 2012, m.a.w. één derde minder dan in het eerste trimester van 2011 en bijna de helft minder dan in het vorige trimester.

Het aantal leningen voor de aankoop van een woning (bijna 25.000 contracten) daalde met 6% ten opzichte van het eerste trimester van 2011.

Bron: BVK

Het gemiddelde bedrag van een hypothecair krediet voor aankoop van een woning stabiliseert rond 133.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning bedraagt ongeveer 133.000 EUR en bevindt zich daarmee op een gelijkaardig niveau als de voorgaande trimesters.

De stijging van het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet tot bijna 127.000 EUR kan verklaard worden door het feit dat er niet langer een opsplitsing gebeurt in 2 afzonderlijke kredieten, ingevolge de afschaffing van het groene krediet met interestbonificatie waarvan het bedrag geplafonneerd was tot 15.000 EUR per persoon.

Bron: BVK

Bijna 9 op 10 kredieten met vaste rentevoet

Bijna 9 op 10 kredietnemers (85,38%) kiest voor een vaste rentevoet.

Bron : BVK

Het verschil tussen de jaarlijks veranderlijke en de vaste rentevoet is sinds eind 2011 omgekeerd : de jaarlijks veranderlijke rentevoet lag ook begin 2012 ongeveer 0,1% hoger dan de vaste rentevoet (N.B. : het maximumverschil lag nog op 1,65% in september 2009, op dat moment ten voordele van de jaarlijks veranderlijke rentevoet). Dit verklaart onder meer waarom er nauwelijks 2% kredieten werden verstrekt met een jaarlijks veranderlijke rentevoet in het eerste trimester van 2012.

Bron: Rentetarieven op leningen in EUR aan huishoudens - nieuwe contracten (Belgostat – NBB)

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2012 Q 1) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK (www.upc-bvk.be) onder de rubriek “statistieken”.

 

(1) Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

(2) De 60 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet momenteel ongeveer 175 miljard EUR.

Meer over: