Regelgeving zkt. coherentie

Het voorbije jaar is het Europese project zwaar onder druk komen te staan. Denken we maar aan de beperkte economische groei, de migratiecrisis én een politieke crisis die haar hoogtepunt bereikte met de Brexit. Toch wil dit niet zeggen dat een halt werd geroepen aan het regelgevende kader.

Zo wordt er in de schoot van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank gestaag verder gewerkt aan de Europese kapitaalmarktenunie, de verdieping van de bankenunie met een Europees depositogarantiestelsel en een meer geharmoniseerd toezicht op de Europese banken.

In 2016 heeft de Commissie better regulation naar voren geschoven als prioriteit. Om de bestaande regelgevingen beter op elkaar af te stemmen, de negatieve effecten ervan op de financiering van de economie weg te werken en de economische groei te verstevigen, hield ze een grootschalige consultatie waaraan ook Febelfin heeft deelgenomen.

Calibratie voorop

Laten we hopen dat de resultaten van de consultatie zullen bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen en geen nieuwe ongewenste effecten zullen creëren. Ook hopen we dat de juiste “calibratie” wordt gevonden tussen doel van regelgeving en de wijze waarop dat doel wordt beoogd.

Vandaag bestaan er incoherenties tussen de verschillende Europese regelgevingen en treden er soms overlappingen op van werkzaamheden en rapporteringsvereisten bij de verschillende Europese instellingen. Dit zorgt voor een toegenomen kost van compliance en een hoge rapporteringsdruk.

Het spreekt voor zich dat die inconsistenties vermeden dienen te worden en dat de verschillende Europese instellingen hun beleid zo goed mogelijk op elkaar moeten afstemmen.

Bovendien is het belangrijk om de cumulatieve impact van de verschillende maatregelen voor ogen te houden en de Europese financiële regelgeving als één geheel te beschouwen.

Deze aandachtspunten zijn niet alleen van belang op Europees maar ook op internationaal niveau. Zo belanden we aan bij het onderwerp dat de najaarsagenda van de financiële regelgevers in de hele wereld beslaat: Bazel IV.

De door Bazel geformuleerde voorstellen zouden de kapitaalsvereisten voor Europese banken significant kunnen doen stijgen. Bovendien zou de Europese banksector veel zwaarder kunnen worden geïmpacteerd dan de Amerikaanse, wat een nog groter onevenwicht tussen de internationale financiële spelers zou veroorzaken.

1 stem

Het hevige debat zorgt er alvast voor dat de Europese Unie een stevige positie poogt in te nemen in de Bazel onderhandelingen en meer dan ooit nastreeft met 1 stem te spreken.

Om de diversiteit in de Europese banksector te bewaren en ervoor te zorgen dat de banken hun rol kunnen blijven spelen in de financiering van de economie, dient rekening gehouden te worden met de karakteristieken van de Europese economie en de verschillende risicoprofielen van banken.

Er is nood aan een oplossing die werkbaar is voor Europa zodat onze banken niet competitief worden benadeeld tegenover hun tegenhangers elders in de wereld. Alleen zo kunnen we blijven werken aan financiële stabiliteit en vertrouwen in de banksector, en economische groei in Europa.

Isabelle Marchand, Head of European Affairs @ Febelfin