Brussel als financieel centrum: durven dromen?

Op 13 januari 2016 publiceerde een expertengroep, gemandateerd door minister Johan Van Overtveldt, zijn rapport omtrent de toekomst van het Belgisch financieel landschap. Febelfin juicht elk initiatief tot beraadslaging daarover toe.

Kenniseconomie           

De banksector bevindt zich sinds het uitbreken van de financiële crisis en de schuldencrisis in het spreekwoordelijke oog van een maatschappelijke storm. Ondertussen zijn er tienduizenden pagina’s aan nieuwe regelgeving bijgekomen, is er een Europese Bankenunie opgericht en is het financiële stelsel grondig hervormd.

Het verlies van meer dan 15.000 jobs in de banksector over de voorbije 10 jaar werd wel enigszins uit het oog verloren. Het gaat daarbij om viermaal het aantal jobs die verloren gingen als gevolg van de sluiting van Ford Genk. De verklaring moet worden gezocht in een combinatie van factoren, zoals de digitalisering van de sector, de bankhervormingen, de alsmaar stijgende bankenheffingen en globaal ook het gebrek aan concurrentievermogen van onze sector op internationaal niveau. Brussel bevindt zich in de Global Financial Centres Index op plaats 62. Net vóór Praag en Mauritius, toch niet meteen financiële centra die internationale reputatie genieten.

Net daarom is dit rapport van de expertengroep zo belangrijk. We moeten durven nadenken over hoe we opnieuw welvaart kunnen creëren via de financiële sector, maar wel binnen de maatschappelijke krijtlijnen.

België is een open exportgerichte economie die moet durven inzetten op een kenniseconomie en internationale competenties. Dit vereist inzetten op clusters waarin België voorloper is en competitieve voordelen geniet.

Overlegplatform

België heeft een lange traditie en veel knowhow inzake betaalverkeer, cybersecurity en financiële infrastructuur. Ons land is daarin steeds koploper geweest en telt een aantal grote internationale instellingen (bv. Euroclear, Swift, Bank of NY Mellon,…). België is ook een land van spaarders met een groot volume aan financiële activa. Ook voor financieel vermogensbeheer moeten we ambitie durven tonen. Wanneer Belgisch geld buiten België wordt beheerd of omgezet in kredietverlening, plukt onze economie daar niet de vruchten van. Er is behoefte aan gezonde, sterke en nationaal verbonden banken, zodat ons nationaal financieel vermogen onze welvaart kan verbeteren.

Dit is geen eenvoudige zaak. Mirakeloplossingen of toverspreuken bestaan immers niet. Het is een werk van lange adem en van nauwe samenwerking met alle overheden en toezichthouders. Net daarom is een permanent overlegplatform zo belangrijk.

De financiële sector wil binnen de perken van de nieuwe regelgeving en binnen de krijtlijnen die de maatschappij heeft uitgetekend opnieuw een bijdrage tot groei en innovatie leveren. Dat is onze doelstelling.

 

Rik Vandenberghe                                                 Michel Vermaerke
Voorzitter                                                                Gedelegeerd bestuurder