Ondernemers ervaren steeds minder kredietbelemmeringen

12 juni 2015

Resultaten van de Febelfin Kredietbarometer voor het eerste kwartaal van 2015

De weigeringsgraad bereikte in de eerste drie maanden van 2015 het laagste niveau dat ooit werd opgemeten in een eerste kwartaal sinds het begin van de meting in 2009. De kredietproductie kende hierdoor opnieuw een positieve evolutie. De kredietaanvragen daarentegen daalden t.o.v. hetzelfde kwartaal van het vorige jaar. Dit ondanks de zeer lage rentetarieven, die in maart 2015 een nieuw historisch dieptepunt bereikten. Over het eerste kwartaal heen piekte het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten in januari 2015 (130,8 miljard euro). Eind maart bedroeg het uitstaand volume ten slotte iets meer dan 130 miljard euro. 

 

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “Een heropleving van de kredietvraag laat op zich wachten. Na enkele indicaties vorig jaar die deden vermoeden dat de vraag naar kredieten opnieuw zou oppikken, stellen we vandaag, voor het tweede kwartaal op rij, een dalende evolutie vast. Het verbeterende economische klimaat en de zeer voordelige rentetarieven slagen er voorlopig niet in om het herstel van de kredietaanvragen op gang te brengen. De kredietproductie neemt desondanks wel toe dankzij een versoepeling van de kredietvoorwaarden en een dalende weigeringsgraad. De weigeringsgraad bereikte zijn laagste niveau ooit in een eerste kwartaal. Hieruit blijkt nogmaals dat bankiers op zoek zijn naar goede kredietdossiers en dat deze alle kansen krijgen.”

Ondernemingskrediet vlot toegankelijk

Uit de resultaten van de Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de weigeringsgraad zijn laagste niveau ooit heeft bereikt in een eerste kwartaal sinds het begin van de metingen. Over alle kwartalen heen, stellen we bovendien vast dat enkel in het tweede kwartaal van 2014 de weigeringsgraad lager lag. Dit ligt in lijn met de resultaten van de trimestriële enquête bij de ondernemingen naar de kredietvoorwaarden gepubliceerd door de Nationale Bank van België (NBB)1. Uit de resultaten van die enquête blijkt dat de perceptie van kredietbelemmering verder is verbeterd. Enkel middelgrote ondernemingen meldden een lichte verstrakking (cf. grafiek). Ondernemingskrediet blijft dus vlot toegankelijk, ook in de ogen van de ondernemers.

Noot: Een daling geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager dus de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

 

De dalende weigeringsgraad hangt samen met de versoepeling van de kredietvoorwaarden die de bankiers meldden in de Bank Lending Survey2. Dit heeft een positief effect op de kredietproductie, wat zich ook weerspiegelt in het uitstaande volume aan ondernemingskredieten.

Kwaliteit van de kredietdossiers

Een dalende weigeringsgraad doet vermoeden dat de kwaliteit van de kredietdossiers verbetert. Dit kan er op wijzen dat de aanhoudende sensibilisering omtrent het belang van een goed voorbereid kredietdossier zijn vruchten afwerpt. Het belang van een kwaliteitsvol dossier kan niet voldoende worden benadrukt. Alle betrokken partijen dienen hier verder toe bij te dragen.

Achtergrond

Hieronder een overzicht van de resultaten.

Kredietportefeuille

In januari 2015 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten zijn hoogste niveau ooit met 130,8 miljard euro. In de daarop volgende maanden daalde de omloop weer licht. Het eerste kwartaal van 2015 werd afgesloten met een omloop van iets meer dan 130 miljard euro, wat 2,9 % boven het niveau van een jaar eerder is.

Weigeringsgraad

De weigeringsgraad lag sinds het begin van de financieel-economische crisis nog nooit zo laag in een eerste kwartaal.

Kredietproductie

Het aantal verstrekte kredieten bleef, na een daling met telkens 2,2% in de twee voorafgaande kwartalen, status quo in het eerste kwartaal van 2015 (-0,5%). In bedrag daarentegen was er voor het zesde kwartaal op rij een stijging (+3,4%).

Kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen lag in het eerste kwartaal van 2015 lager dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (-1,9%). Ook in bedrag was er een lichte daling (-1,0%).

Rentetarieven

In maart 2015 kende de gewogen gemiddelde rente een daling van 8 basispunten t.o.v. februari 2015 en eindigde op 2,09%.

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

--------------------

1 Sedert februari 2014 publiceert de Nationale Bank van België (NBB) een nieuwe indicator in het kader van de driemaandelijkse enquête naar de kredietvoorwaarden die ze houdt bij de ondernemingen. Deze nieuwe indicator inzake de “perceptie van de kredietbelemmering” geeft het percentage ongunstige interpretaties van de huidige kredietvoorwaarden door de ondernemingen weer. https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/pnc.pdf

2 https://www.nbb.be/doc/dq/bls/nl/developments/bls_update.htm

Meer over: