Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 17 t.e.m. 21 februari 2014

17/02/2014

Kamer

AGENDA

Plenum

/

Commissies          

Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 18/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, nr. 3360/1.
 • Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, nr. 3361/1.

Commissie Financiën (dinsdag 18/02, om 15u)

 • Hoorzitting met de voorzitter van het College van procureurs-generaal, de heer De Valkeneer en de procureur-generaal van het Hof van Beroep van Brussel, de heer Nouwynck over de problematiek van de opvolging van gerechtelijke dossiers inzake fiscale fraude en witwassen.

Commissie Financiën (dinsdag 18/02, om 17u)

 • Vraag van mevrouw Christiane Vienne, over "de Europese richtlijn inzake strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik" (nr. 22058).
 • Vraag van de heer Carl Devlies, over "het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de ECB" (nr. 22163).
 • Vraag van de heer Benoît Drèze, over "crowdfunding" (nr. 22179).
 • Vraag van de heer Dirk Van der Maelen, over "de automatische uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden met ontwikkelingslanden" (nr. 22218).

Commissie Buitenlandse betrekkingen (woensdag 19/02, om 10u)

 • Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3313/1.

Commissie Financiën (woensdag 19/02, om 10u15)

 • Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz, over "de huidige en toekomstige achterstand van de e-commerce in België" (nr. 21654)

Commissie Bedrijfsleven (woensdag 19/02, om 14u15)

 • Vraag van de heer David Clarinval over "de algemene storing bij Bancontact/Mister Cash in ons land op maandag 23 december 2013" (nr. 21616)
 • Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz over "de huidige en toekomstige achterstand van de e-commerce in België" (nr. 21655).
 • Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne over "het wetsontwerp tot invoering van een ombudsdienst" (nr. 21715).
 • Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne over "het hoge aantal kredieten die niet worden terugbetaald" (nr. 21716).
 • Vraag van mevrouw Cathy Coudyser over "de wettelijke vereisten waar collectieve beheersvennootschappen dienen aan te voldoen" (nr. 21741).
 • Vraag van mevrouw Leen Dierick over "illegale advertenties voor consumentenkrediet" (nr. 21868).
 • Vraag van mevrouw Leen Dierick over "de betalingsproblemen" (nr. 21870).
 • Vraag van de heer Peter Logghe over "de KB's voor Twin Peaks II" (nr. 21911).
 • Vraag van de heer Peter Logghe over "de aankoop van woningen" (nr. 21914).
 • Vraag van de heer Peter Logghe over "het nieuwe wetsontwerp betreffende kredieten" (nr. 21927).
 • Vraag van de heer Luk Van Biesen over "de blokkering van een waarborg bij een tankbeurt" (nr. 22001).

Commissie Binnenlandse zaken (woensdag 19/02, om 10u15)

 • Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne) waarbij de oprichting wordt gevraagd van een Centrum voor cyberbeveiliging in België, nrs. 2918/1 tot 4.

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Economie

 • Misbruik bij bitcoins en andere digitale munten (Caroline Genez, sp.a, 596)

Aan Min. Financiën

 • De verspreiding van het gebruik van bitcoins en andere digitale munten (Caroline Genez, sp.a, 762)

 

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • Collectieve schuldenregeling en gerechtelijke procedures (Peter Logghe, 1208, vraag van 16/12/13)
 • Belastingparadijzen (Joseph George, 199, vraag van 09/01/14)

 

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

/

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Voorstel van resolutie houdende een specifiek wetgevend kader voor crowdfunding (Nr. 3335)
 • Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht (Nr. 3360)
 • Wetsontwerp betreffende de verzekeringen (Nr. 3361)

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie binnenlandse zaken (dinsdag 18/02, om 10u15)

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen); nr. 5-1264/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns); nr. 5-1330/1.-

Commissie Justitie (woensdag 19/02, om 10u15)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie; nr. 5-2443/1.-
 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies; nr. 5-2465/1.-

Commissie Fiscale hervorming (donderdag 20/02, om 12u30)

 • Goedkeuring van het verslag van de heren Rik Daems, Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et mevrouw Vanessa Matz (S)

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Economie

 • Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland – Klachten (Martine Taelman, Open Vld, 5-11091, vraag ook gesteld aan Min. Binnenlandse zaken en Min. Landsverdediging)

Aan Min. Fraudebestrijding

 • Lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent - Paiements en espèces - Biens de consommation - Limitation - 3000 euros - Communication - Contrôles – Sanctions (Fabienne Winckel, PS, 5-11116)

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • Bankovervallen - Overvallen op postkantoren - Geldtransporten - Tiger kidnapping - Handelszaken - Cijfers – Evolutie (Nele Lijnen, Open Vld, 5-11130)

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

 • Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade – Maatregelen (Martine Taelman, 5-10055, vraag van 11/02/14)

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

/

Antwoorden op mondelinge vragen

/

Wetsontwerpen en –voorstellen

/

Meer over: