Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 20 t.e.m. 24 mei 2013

20/05/2013

Kamer

AGENDA

Plenum (donderdag 23/05, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, nrs 2741/1 en 2.

Commissies          

Commissie Justitie (dinsdag 21/05, om 10u15 en 14u15)

 • Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (art. 8 tot 10), nr. 2763/1.

Commissie Europese aangelegenheden (dinsdag 21/05, om 10u45)

 • Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van woensdag 22 mei 2013. Toelichting bij de agenda door de heren Elio Di Rupo, Eerste minister, en John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. Gedachtewisseling. 

Commissie Handelsrecht (dinsdag 21/05, om 12u30)

 • Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Sophie De Wit, Veerle Wouters) tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen wat de splitsing van vennootschappen door overneming betreft, nr. 2192/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer David Clarinval).
 • Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Karel Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat het aanwijzen van curators betreft, nr. 2717/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Frank Wilrycx).
 • Wetsvoorstel (David Clarinval, Olivier Henry, Bruno Tuybens, Frank Wilrycx, Leen Dierick, Joseph George, Olivier Destrebecq, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft, nr. 2800/1.

Commissie Financiën (woensdag 22/05, om 10u)

 • Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, nr. 2769/1.
 • Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, nr. 2770/1. 
 • Algemene toelichting, nr. 2768/1.

Commissie Financiën (woensdag 22/05, om 15u)

 • Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, nr. 2771/1.
 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij, nr. 2772/1. 

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Economie

 • Kredieten op afbetaling en de kredietopeningen aan particulieren (Cathy Coudyser, N-VA, 341)

Aan Min. Justitie

 • Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. - Interpretatie. (MV 17536) (Catherine Fonck, cdH, 921)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • App voor smartphones. - Ontwikkeling van de Belgian Mobile Wallet (Olivier Destrebecq, 321, vraag van 21/03/13)
 • De gebrekkige bekendheid van de faillissementsverzekering (MV 16440) (Karel Uyttersprot, 269, vraag van 17/04/13)
 • Ethias. - Resterende First-rekeningen (SV 653) (Peter Logghe, 13, vraag van 07/03/13)
 • Aantal bankautomaten en bankfilialen (Peter Logghe, 335, vraag van 21/03/13)
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (MV 16867) (Georges Gilkinet, 376, vraag van 22/04/13)
 • Kredieten op afbetaling en de kredietopeningen aan particulieren (Cathy Coudyser, 378, vraag van 23/04/13)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting 

 • Vraag van mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de eerste minister over "de continuïteit van ondernemingen" (nr. P1759)
 • Vraag van de heer Olivier Destrebecq aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de belasting op spaarboekjes en de volkslening" (nr. P1779)

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Voorstel van resolutie over het standpunt van België inzake het verbod op het verhandelen van financiële producten om met levensmiddelen te speculeren (Nr. 2806)
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels (Nr. 2810)
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude (Nr. 2811)

 

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie Europese aangelegenheden (dinsdag 21/05, om 10u45)

 • Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van woensdag 22 mei 2013. Toelichting bij de agenda door de heren Elio Di Rupo, Eerste minister, en John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. Gedachtewisseling. 

Commissie Financiën (dinsdag 21/05, om 14u15)

 • Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heren Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein); nr. 5-822/1-4.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op Staatsbons (van de heren Bert Anciaux en François Bellot); nr. 5-876/1 en 2.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen (van mevrouw Lieve Maes c.s.); nr. 5-1985/1.- Gedachtewisseling met de heer Koen Geens, minister van Financiën
 • Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (van de heren Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke en Ludo Sannen, de dames Marleen Temmerman en Güler Turan en de heren Guy Swennen en Bert Anciaux); nr. 5-933/1.- Gedachtewisseling met de heer Koen Geens, minister van Financiën

Commissie Justitie (woensdag 22/05, om 14u15)

 • Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (van mevrouw Güler Turan en de heren Bert Anciaux en Ludo Sannen); nr. 5-1017/1.-

Commissie Buitenlandse Zaken (woensdag 22/05, om 14u30)

 • Vraag om uitleg nr. 5-3408 van de heer Karl Vanlouwe over "de vrijgave van de bankrekening van de Rwandese ambassade in Brussel" (Rgt., art. 72.3).

                 

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. KMO’s en zelfstandigen

 • Cybercrime - Cyberaanvallen tegen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) - Stand van zaken - Initiatieven en maatregelen (Nele Lijnen, Open Vld, 5-8996)
 • Faillissementsverzekering - Overzicht - Mogelijke evoluties (Rik Daems, Open Vld, 5-9025)

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Bedrijven - Websites van de federale overheid - Wateringhole-techniek – Beveiliging (Nele Lijnen, Open Vld, 5-8997)

Aan Min. Financiën

 • Speculatie - Flitshandel - "High Frequency trading" - Gevolgen voor beursgenoteerde ondernemingen - Regulering – Verbod (Rik Daems, Open Vld, 5-9023)
 • Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken - Misbruik – Maatregelen (Wilfried Vandaele, N-VA, 5-9030)
 • Verwerving van nationaliteit op basis van financiële criteria - Saint Kitts & Nevis - Monaco - Belgische belastingsplichtigen – Bedrijven (Wilfried Vandaele, N-VA, 5-9031)

Aan Min. Fraudebestrijding

 • Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken (Wilfried Vandaele, N-VA, 5-9029)

 

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

Aan Min. Economie

 • De achterstallige kredieten van particulieren (Lieve Maes, N-VA, 5-986)

Aan Min. Financiën

 • De opheffing van het bankgeheim binnen de Europese Unie (Vanessa Matz, cdH, 5-982)
 • Het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België voor bankrekeningen en contracten (Ahmed Laaouej, PS, 5-979)

 

Antwoorden op mondelinge vragen

 • Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België voor bankrekeningen en contracten» (nr. 5‑979)
 • Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de opheffing van het bankgeheim binnen de Europese Unie» (nr. 5‑982)
 • Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de achterstallige kredieten van particulieren» (nr. 5‑986)

 

Wetsontwerpen en –voorstellen

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, ten einde in bepaalde gevallen van aangekondigde sluiting de overdracht van activiteiten te ondersteunen (Nr. 2085)
Meer over: