Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 31 maart t.e.m. 4 april 2014

31/03/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (woensdag 02/04, om 14u15, eventuele hervatting van de agenda om 18u05, en mogelijke hervatting op donderdag 03/04 om 14u15)

 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, nrs 3406/1 tot 4.
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs 3413/1 tot 3.
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, nr. 3414/1.
 • Wetsvoorstel (de heren Josy Arens, Laurent Devin en Bart Somers en de dames Bercy Slegers en Karin Temmerman) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nrs 3472/1 tot 3.
 • Wetsvoorstel (de heer Jan Van Esbroeck) tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr. 3471/1.
 • Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel (artikel 19 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen), nr. 3437/1.

Commissies          

Commissie Financiën (maandag 31/03, om 14u)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs. 3413/1 tot 3. (Stemming over het geheel - Art. 82.1, Rgt.).
 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de Tax Shelter-regeling ten gunste van audiovisueel werk - In te dienen door de regering.
 • Wetsvoorstel (Alain Mathot, Isabelle Emmery, Olivier Henry, Olivier Destrebecq) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de tax shelter uit te breiden tot mode- en designontwerpen, nr. 2655/1. 
 • Wetsvoorstel (Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, Alain Mathot, Luk Van Biesen, Josy Arens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter-regeling uit te breiden, nr. 2674/1. 
 • Voorstel van resolutie (Alain Mathot, Olivier Henry, Christophe Lacroix, Christiane Vienne) over een betere tax-shelterregeling, nr. 2777/1. 
 • Wetsvoorstel (Olivier Destrebecq, Luc Gustin, Charles Michel, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een in tax shelter gespecialiseerd controlecentrum op te richten, nr. 2906/1. 
 • Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector, nr. 3275/1. 
 • Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen - In te dienen door de regering.
 • Vraag van de heer Georges Gilkinet over "de budgettaire impact van de beslissing in artikel 162 van de wet houdende diverse bepalingen 53K3413" (nr. 22908).
 • Vraag van de heer Carl Devlies over "de thematische volksleningen" (nr. 22930).
 • Vraag van de heer Carl Devlies, over "het criterium significant in de bankwet" (nr. 22976).

Commissie Justitie (dinsdag 01/04, om 14u15)

 • Vraag van de heer Georges Gilkinet over "het herschrijven door BNP Paribas Fortis van de algemene bankvoorwaarden inzake het gebruik van persoonsgegevens van klanten" (nr. 22777).
 • Vraag van mevrouw Leen Dierick over "de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO)" (nr. 22825).

Commissie Sociale zaken (woensdag 02/04, om 10u15)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen - In te dienen door de regering. 
 • Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - In te dienen door de regering.

Commissie Volksgezondheid (woensdag 02/04, om 14u)

 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci, over "een bankrekening voor daklozen bij een OCMW" (nr. 22249).

Commissie Financiën (woensdag 02/04, om 15u)

 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci over "de fraude bij de bank HSBC" (nr. 22365).
 • Vraag van mevrouw Veerle Wouters over "de boetes voor fiscale fraude in het kader van het HSBC-dossier" (nr. 22371).
 • Vraag van de heer Benoît Drèze over "de bestrijding van de grote fiscale fraude en het witwassen van geld" (nr. 22523).
 • Vraag van de heer Benoît Drèze over "het stroomlijnen van de mogelijkheid tot bewarend beslag tot een effectieve procedure" (nr. 22784).
 • Vraag van de heer Carl Devlies over "de aangekondigde uitwerking van de verruimde toegang tot het centraal aanspreekpunt" (nr. 22823).

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Overheidsbedrijven en ontwikkelingssamenwerking

 • Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. - Weghalen van geld dat geparkeerd is in belastingparadijzen. (QO 22391) (Georges Dallemagne, cdH, 919)

Aan Min. Financiën

 • Bankbiljetten in Belgische frank die nog steeds in omloop zijn. (MV 22694) (Alain Mathot, PS, 822)
 • Bancontact/Mister Cash App.- (MV 22695) (Alain Mathot, PS, 821)
 • Aanvullende pensioenen in de tweede pijler. - Werkgeversbijdragen. - Evaluatie van de 80%-regel en het plafond op de fiscale aftrekbaarheid (Wouter Devriendt, Ecolo-Groen, 814)
 • Leverage ration bij de Belgische banken en banken actief in België (Peter Logghe, VB, 824)
 • De oprichting van een 'Single Euro Payments Area' (SEPA). (MV 22256) (Alain Mathot, PS, 823)
 • De financiële transactietaks. (MV 22465) (Dirk Van der Maelen, sp.a, 817)

Aan Min. Economie

 • Een schuldsaldoverzekering voor iedereen (Peter Logghe, VB, 624)

Aan Min. Middenstand & KMOs

 • De "kredietunies". (MV 22877) (Mathias De Clercq, Open Vld, 393)

Antwoorden op schriftelijke vragen

/

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

 • Vraag van de heer Bernard Clerfayt aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de fiscale ruling ten gunste van KBC" (nr. P2403)

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, om een einde te maken aan landgrabbing via investeringen of financiële producten (Nr. 3480)
 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de Tax Shelter-regeling ten gunste van audiovisueel werk (Nr. 3490)
 • Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (Nr. 3497)
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen (Nr. 3500)

 

Senaat

AGENDA

Plenum (donderdag 03/04, om 10u, eventuele hervatting van de vergadering om 14u)

 • Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; Stuk 5-2777/1. [Pro memorie]
 • Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; Stuk 5-2778/1. [Pro memorie]
 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen; Stuk 53-3429/1 tot 3. [Pro memorie]
 • Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; Stuk 53-3430/1. [Pro memorie]

Commissie(s)

Commissie Binnenlandse zaken (dinsdag 1 april, om 10u15)

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; nr. 53-3472/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (van de heer Guido De Padt);  nr. 5-2733/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (van de heer Guido De Padt); nr. 5-2446/1.-
 • Vraag om uitleg nr. 5-4864 van mevrouw Nele Lijnen over "de cybercriminaliteit op mobiele toestellen" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4937 van de heer Yoeri Vastersavendts over "de Bitcoin" (Rgt., art. 72.3).

Commissie Financiën (dinsdag 1 april, om 13u)

 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen; nr. 53-3429/1.-
 • Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; nr. 53-3430/1.-

Commissie Financiën (woensdag 2 april, om 10u)

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten; nr. 53-3395/1.-
 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen; nr. 53-3393/1.-
 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen; nr. 53-3394/1.-
 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; nr. 53-3406/1.-
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr. 53-3413/1.-
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel; nr. 53-3414/1.-

Commissie Financiën (woensdag 2 april, om 14u30, eventueel hervatting van de agenda op donderdag 3 april, om 10u15)

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten; nr. 53-3395/1.-
 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen; nr. 53-3393/1.-
 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen; nr. 53-3394/1.-
 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; nr. 53-3406/1.-
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr. 53-3413/1.-
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel; nr. 53-3414/1.-
 • Vraag om uitleg nr. 5-4690 van de heer Patrick De Groote over "de registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4738 van de heer Louis Siquet over "het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en België" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4913 van de heer Jan Roegiers over "de dubbele taxatie bij de overdracht van tak 23-levensverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4934 van de heer Yoeri Vastersavendts over "de meerwaardebelasting op obligatiefondsen" (Rgt., art. 72.3).

 

VRAGEN

Schriftelijke vragen

/

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

/

Antwoorden op mondelinge vragen

/

Wetsontwerpen en –voorstellen

/

Meer over: