Pensioensparen: een noodzaak

9 december 2014

BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van de toenemende vergrijzing aan te pakken. 

In het kader van de handhaving van welvaart en de ondersteuning van het welzijn van de bevolking zijn de 3de pijler pensioenspaarfondsen een echte noodzaak voor iedereen.

De 3de pijler pensioenspaarfondsen zijn democratische beleggingsproducten die voor de volledige actieve bevolking toegankelijk zijn. Ze zorgen ervoor dat het gespaarde vermogen, na correctie voor inflatie, aangroeit doorheen de tijd. Kortom, een voorbeeld van “activering van het sparen” voor pensioenopbouw. 

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt. 

1,438 miljoen Belgen hadden per 30 september 2014 een gezamenlijk vermogen van 15,26 miljard EUR via pensioenspaarfondsen opgebouwd, een historisch record zowel in vermogen als in aantal spaarders!

Een democratisch en maatschappelijk verantwoord product

De pensioenspaarfondsen zijn specifieke beleggingsfondsen in het kader van de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde 3de pijler. Ze zijn een vehikel om aan lange-termijn-sparen te doen aangemoedigd met een belastingvermindering.

3de pijler pensioenspaarfondsen zijn een democratisch product. Zo zijn ze toegankelijk voor iedereen van de belastingplichtige bevolking (18 – 65 jaar) en laten ze toe dat iedereen spaart op zijn eigen tempo (zowel qua spaarbedrag als in tijd).

Er zijn verschillende pensioenspaarfondsen waarin zowel de defensieve als de meer dynamische spaarder zijn gading kan vinden. De spaarder kan tevens, doorheen de tijd, op een flexibele manier switchen van pensioenspaarfonds zodat dit steeds nauw aansluit bij zijn beleggersprofiel.

Het is een voorbeeld van “activering van het sparen” voor pensioenopbouw.

Een succesvol product

De pensioenspaarfondsen kennen een alsmaar toenemend belang in België. Op 30 september 2014 tellen we 1,438 miljoen spaarders in dit maatschappelijk verantwoord product in het kader van de pensioenopbouw. De start van het product dateert van 1986, zodat stilaan de eerste spaarders de volledige life-cycle van dit product doorlopen hebben.

Deze producten behalen op lange termijn mooie rendementen en bewijzen inflatie bestendig te zijn op lange termijn. De berekening van het gemiddelde rendement van de pensioenspaarfondsen op jaarbasis per 30 september 2014 levert volgend resultaat op:

 • op 1 jaar: + 10,3%,
 • op 3 jaar: + 10,5% rendement op jaarbasis,
 • op 10 jaar: + 5,1% rendement op jaarbasis,
 • sinds ontstaan: + 6,4% rendement op jaarbasis.

Een waardecreërend en inflatiebestendig product

Een van de belangrijke sterktes van een 3de pijler pensioenspaarfonds is het feit dat het een belegging is die waardecreërend en inflatiebestendig is: op lange termijn ziet de spaarder, zelfs na correctie voor inflatie, zijn gespaarde kapitaal toenemen.

Het gemiddeld jaarlijks rendement overstijgt de gemiddelde jaarlijkse inflatie met 4,3% sinds de start van de pensioenspaarfondsen. Met andere woorden, het reële rendement van de pensioenspaarfondsen is uitgesproken positief.

De pensioenspaarfondsen genieten eveneens van de kracht van kapitalisatie. Aldus worden opbrengsten herbelegd en genereren ze nieuwe opbrengsten voor de spaarder. Hoe vroeger men instapt in een pensioenspaarfonds, hoe meer jaren men kan genieten van dit effect.

Verder geven de stortingen in een pensioenspaarfonds recht op een belastingvermindering van 30% (op een maximale storting van 940 EUR in 2014) in de personenbelasting. De belastingvermindering voor het aanslagjaar 2014 bedraagt 282 EUR bij een maximale storting van 940 EUR in 2014.

De pensioenspaarfondsen zijn transparante producten op elk vlak. Zo heeft men als spaarder steeds de volledige informatie beschikbaar en dit vanaf inschrijving en gedurende de gehele levensloop.

Een ruim gekend en verspreid product

1,438 miljoen Belgen hadden per 30 september 2014 een gezamenlijk vermogen van 15,26 miljard EUR via pensioenspaarfondsen opgebouwd, een historisch record!

Voor het geheel van het 3de pijler pensioensparen (= pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering) raamt de financiële sector het aantal Belgen dat eraan deelneemt op 2,9 miljoen Belgen, zijnde: 64% van de werknemers en zelfstandigen in België.

Beide pensioenspaarvormen stellen particulieren in staat om hun levensstandaard na de pensionering deels te handhaven.

Een vorm van actief sparen

Pensioenspaarfondsen zijn een vorm van actief sparen omdat een wezenlijk aspect ervan de ondersteuning van de economie is door participatie in het kapitaal van ondernemingen en door financiering van bedrijven.

Dit maatschappelijk verantwoord en democratisch product is een element van handhaving van welvaart en ondersteuning van welzijn van de spaarder op pensioengerechtigde leeftijd. Het ondersteunen van het vertrouwen naar de toekomst toe is bovendien ondersteunend voor de huidige consumptie en de economische groei.

BEAMA positionering rond de voorgestelde aanpassing van de Regering in de derde pijler

Om de 3de pijler pensioenspaarfondsen hun sociale rol ten volle te laten vervullen, is het onontbeerlijk dat het fiscale kader van dit lange termijn spaarproduct gerespecteerd wordt. De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt.

Het Federaal regeerakkoord van 10 oktober 2014 vermeldt:

 • Het pensioensparen wordt verder aangemoedigd.
 • De bestaande heffing op het pensioensparen in de derde pijler wordt verlaagd van 10% naar 8%.
 • De verminderde heffing wordt vervroegd ingehouden en dit gespreid over meerdere jaren.

De regering zal de praktische modaliteiten bepalen.

Voor bestaande contracten beoogt de Overheid op korte termijn een versnelde inning van (een gedeelte van) de anticipatieve heffing: 5 keer een jaarlijkse anticipatieve heffing van 1% op de situatie van 31/12/2014 geheven gedurende de periode 2015 – 2019.

De algemene doelstelling van de Overheid is het pensioensparen te bevorderen.

Voor zowel nieuwe als bestaande contracten, is er daartoe een algemene verlaging van de anticipatieve heffing op 60 jarige leeftijd van 10% naar 8% in de derde pijler.

Volgens de geldende regels van theoretische oprenting/afkoopwaarde wordt de theoretische oprentingsfactor toegepast op de inschrijvingsbedragen om aldus voor iedere pensioenspaarder individueel het opgebouwde kapitaal in zijn pensioenspaarrekening ex-ante te kunnen berekenen. Op het berekende individuele opgebouwde kapitaal wordt vervolgens de anticipatieve heffing toegepast.

Anticipatieve heffing op 60-jarige leeftijd:

 • voor alle stortingen vanaf 1/1/2015 wordt de anticipatieve heffing van 8% toegepast op de som van de theoretisch opgerente stortingen,
 • voor alle stortingen tot 31/12/2014 is een restbedrag aan anticipatieve heffing verschuldigd om, na aftrek van alle voorschotten van vervroegde inning gedurende 2015 – 2019 met betrekking tot stortingen tot 2014, aan de anticipatieve heffing van 8% op het theoretisch opgerente kapitaal te voldoen.

Het gebruik van de theoretische rentevoet voor pensioenspaarfondsen zorgt voor:

 • continuïteit met het systeem in voege voor de bestaande pensioenspaarders,
 • behoud Level Playing Field met de gewaarborgde rente voor de pensioenspaarverzekeringen,
 • voorspelbaarheid van de inkomsten uit de anticipatieve heffing voor de Overheid.

In functie van een faire invoering voor iedereen van de voorgestelde aanpassing, onderkent BEAMA volgende kernelementen:

 • uniforme behandeling van iedere pensioenspaarder (zowel pensioenspaarfonds als pensioenspaarverzekering),
 • eenvoudig en begrijpelijk,
 • efficiënte inning door de Overheid, gebaseerd op goed vooraf te berekenen bedragen,
 • een vlot implementeerbare invoering, tegen zo laag mogelijke operationele kosten.

Een product dat aanmoediging en uitbreiding verdient

BEAMA is van oordeel dat de pensioenspaarfondsen aangemoedigd dienen te worden via volgende voorstellen en initiatieven:

 • Bewustwording creëren bij de jonge werkende bevolking: van zodra jongeren op de arbeidsmarkt komen, zouden ze meteen de reflex moeten hebben om aan 3de pijler pensioensparen te doen. De laagdrempelige pensioenspaarfondsen vormen een element van de welvaartsopbouw en van handhaving van toekomstige consumptie: zij zijn “welvaarts-ondersteunend”.
 • Het is belangrijk om alle beroepsgroepen te sensibiliseren: arbeiders, bedienden zelfstandigen en ambtenaren. Pensioenspaarfondsen kennen geen probleem van “portabiliteit” als men van werkgever verandert.
 • BEAMA pleit voor de uitbreiding van de 3de pijler pensioenen.
 • BEAMA suggereert het gebruik van loonmatigingsmaatregelen om de 2de en/of 3de  pijler pensioenen te stimuleren/uit te breiden (=financieren).

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden via de vertegenwoordiging voor BEAMA:

of via de algemene perscontacten van Febelfin:

 • Dhr. Thomas Van Rompuy, Director Strategic Affairs & Communications (02 507 68 23 – 0498 74 03 68 – vr@febelfin.be)
Meer over: