Persberichten archief 2010

2 januari 2010

 

22/12/2010

Veranderingen op financieel gebied in de loop van 2011

Brussel, 22 december 2010 – In de loop van 2011 komen er voor de klanten van de banken een aantal veranderingen, onder meer op het gebied van de automatische aanpassing van belastingbedragen, consumentenkrediet en betalingen. Met het oog op een optimale informatieverstrekking aan de consumenten wenst Febelfin een overzicht te bieden van en toelichting te verstrekken bij de belangrijkste wijzigingen die in de loop van volgend jaar in werking zullen treden. Voor de meeste van die wijzigingen ligt de datum van inwerkingtreding reeds vast. De overige zullen hoe dan ook in de loop van 2011 worden ingevoerd.

Persbericht

 

20/12/2010

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester

Het volume aan nieuwe kredieten aan ondernemingen blijft in het derde trimester toenemen. Zo blijkt uit cijfers die Febelfin bekendmaakt op basis vaneen bevraging bij haar banken-leden die actief zijn op het gebied van kredietverstrekking aan ondernemingen. De Febelfin-barometer bestrijkt nagenoeg de volledige markt.

Persbericht

 

09/12/2010

Aanhoudende groei van het hypothecair krediet

Nieuwe hypothecaire kredieten blijven toenemen in aantal en bedrag
De hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), een deelvereniging van Febelfin, die zicht geeft op 80% van de markt voor hypothecaire-kredietverlening, geeft voor november 2010, net zoals in de jongste maanden, positieve indicatieve groeicijfers voor hypothecaire kredieten aan

Persbericht

 

02/12/2010

VBO, Agoria en Febelfin faciliteren groene investeringen

Brussel, 2 december 2010 – Op vraag van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, werkten Agoria, de federatie voor de technologische industrie, en Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een tool uit die banken ondersteunt bij het evalueren en vlotter behandelen van kredietaanvragen voor energiebesparende of groene investeringen. Het gaat om een referentielijst die voor energie-efficiënte basistechnologieën aangeeft welke besparing deze opleveren. Dankzij de lijst kunnen banken inschatten of de vooropgestelde besparingen die leveranciers en ontleners aangeven effectief zullen worden gerealiseerd.

Persbericht

 

18/11/2010

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft vandaag haar statistieken inzake hypothecair krediet met betrekking tot het derde trimester van 2010 vrijgegeven. De 59 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet momenteel ongeveer 159 miljard EUR.

Persbericht

 

17/11/2010

Op 1 jaar tijd ruim 38.000 aanvragen tot bankoverstap afgehandeld binnen een termijn van gemiddeld 8 bankwerkdagen

Brussel, 17 november 2010 - Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne is blij met vlotte werking van de bankoverstapdienst die de concurrentie tussen banken ondersteunt. Ruim 1 jaar nadat de bankoverstapdienst van start ging, brengen Febelfin en de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, het gebruik van de dienst in kaart. Tussen 1 november 2009 en 1 november 2010 registreerden de banken 38.482 aanvragen tot bankoverstap, waarvan ruim 80% gepaard gaat met een vereffening van de zichtrekening. De aanvankelijk opgelegde termijn van 18 bankwerkdagen werd voor 99% van de aanvragen gerespecteerd en bedraagt gemiddeld zelfs maar 8 bankwerkdagen. Sinds 1 november 2010 is die termijn teruggebracht tot 8 bankwerkdagen.

Persbericht

09/11/2010

Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan

Extra maatregelen beschermen debetkaarthouders nog beter en treden in werking vanaf 17 januari

Persbericht

 

09/11/2010

Banken die deelnemen aan de maatregelen om kaartfraude tegen te gaan

Deelnemers

 

11/10/2010

Hypothecaire-kredietaanvragen op ongekende hoogte !

Brussel, 11 oktober 2010 - Nieuwe hypothecaire kredieten blijven toenemen - De hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die zicht geeft op 80% van de markt voor hypothecaire-kredietverlening, geeft voor september 2010, net zoals in de jongste maanden, positieve indicatieve groeicijfers voor hypothecaire kredieten aan. In aantal werden in september 18% meer hypothecaire-kredietovereenkomsten gesloten in vergelijking met september 2009. In bedrag is er zelfs een stijging met 20%. De historisch lage rentevoeten blijven de woningmarkt dus duidelijk aanzwengelen. In vergelijking met september 2008, net vóór de financiële crisis zich ook in België ten volle deed gevoelen, steeg het aantal contracten met ± 36%; het bedrag kwam ± 32% hoger uit. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de periode april - september 2010. De maandcijfers worden telkens vergeleken met dezelfde maand van het jaar ervoor.

Persbericht

 

04/10/2010

Bekendmaking 'uiteindelijke begunstigden' van rechtspersonen wettelijk verplicht

Brussel, 4 oktober 2010 – Sinds enige tijd verplicht de Belgische wetgever rechtspersonen zoals nv’s, bvba’s, vzw’s en andere juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid zoals feitelijke verenigingen of trusts, om de identiteit bekend te maken van hun ‘uiteindelijke begunstigde(n)’ bij de financiële instellingen waar die entiteiten klant zijn. Die verplichting geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Teneinde bestaande klanten te helpen om aan de wettelijke verplichting te voldoen, schrijven financiële instellingen die klanten aan om de wettelijk verplichte gegevens op te vragen. Nieuwe klanten moeten die informatie reeds van bij de aanvang van de relatie met de financiële instelling verstrekken.

Persbericht

 

01/10/2010

Nieuwe directeur Commercial Banking bij Febelfin

Brussel, 1 oktober 2010 – Ivo Van Bulck volgt per 1 november 2010 Piet Van Baeveghem op in de functies van Directeur Commercial Banking bij Febelfin en van secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), een deelvereniging van Febelfin. Ivo Van Bulck is momenteel Senior Legal Counsel bij Febelfin.

Persbericht

21/09/2010

Febelfin lanceert eigen barometer over kredietverlening aan ondernemingen

Brussel, 21 september 2010 - Het bedrag aan verstrekte kredieten aan ondernemingen volgt de kredietvraag, zo blijkt uit cijfers die Febelfin bekendmaakt op basis van een bevraging bij haar banken-leden die actief zijn in het domein van kredietverstrekking aan ondernemingen. De Febelfin barometer dekt quasi de totaliteit van de markt.

Persbericht

 

13/09/2010

Implementatie Basel III-kapitaalvereisten blijft een uitdaging

Brussel, 13 september 2010 - Febelfin verheugt zich over de duidelijkheid die het Baselcomité met haar akkoord van 12 september brengt over de nieuwe kapitaalbuffers die financiële instellingen zullen moeten aanhouden om beter gewapend te zijn tegen toekomstige financiële crisissen. Niettemin wijst Febelfin erop dat het akkoord nog besproken zal worden op de komende G20 in november 2010.

Persbericht

 

09/09/2010

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft vandaag haar statistieken inzake hypothecair krediet met betrekking tot het tweede trimester van 2010 vrijgegeven. De 59 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet momenteel ongeveer 157 miljard EUR.

Persbericht

 

12/07/2010

Voorstel Europese Commissie nieuwe stap in debat rond depositogarantiestelsel

Brussel, 12 juli 2010 - Febelfin verheugt zich erover dat de Europese Commissie vandaag in het kader van een ruimer pakket1 naar buiten treedt met haar langverwachte voorstel tot bijsturing van Richtlijn 1994/19/CEE, die de nationale depositogarantiestelsels omkadert. De Europese Commissie heeft ruimschoots de tijd genomen voor het opstellen van het nieuwe voorstel, wellicht wegens de complexiteit van de materie. Centraal in het voorstel staat de oprichting van nationale depositogarantiefondsen. Febelfin die voorstander is van een maximaal internationaal geharmoniseerd systeem, zal nu eerst samen met haar leden het voorstel ten gronde bestuderen. Het is dan ook voorbarig om op dit ogenblik reeds diepgaande inhoudelijke bedenkingen te formuleren over het voorstel.

Persbericht

Persbericht (en)

 

08/07/2010

Juni 2010: 20% meer hypothecaire kredieten toegekend

Brussel, 8 juli 2010 - Net zoals in de afgelopen maanden werden de voorbije maand positieve indicatieve groeicijfers voor hypothecaire kredieten genoteerd. Het aantal nieuwe hypothecaire kredieten (+20%) alsook de onderliggende bedragen (+23%) vertonen voor de maand juni 2010 aanzienlijke stijgingspercentages ten opzichte van juni 2009. Ook in vergelijking met juni 2008, toen de financiële crisis zich nog niet deed gevoelen, is er een vergelijkbare toename van het aantal verstrekte kredieten (+22%) en de onderliggende bedragen (+17,5%).

Persbericht

 

09/06/2010

Mei 2010: hypothecair krediet blijft stabiel

Brussel, 9 juni 2010 - Net zoals in de afgelopen maanden werden in mei 2010 positieve indicatieve groeicijfers genoteerd. Het aantal nieuwe hypothecaire kredieten (+22,8%) alsook de onderliggende bedragen (+28,7%) vertonen voor de maand mei 2010 aanzienlijke stijgingspercentages ten opzichte van mei 2009.

Persbericht

 

01/06/2010

Consumentenkrediet - daling maximale jaarlijkse kostenpercentages vanaf 1 juni 2010

Brussel, 31 mei 2010 - Vanaf 1 juni 2010 wordt het maximumtarief voor leningen en verkopen op afbetaling van meer dan 5.000 EUR opnieuw goedkoper. Het maximale jaarlijks kostenpercentage voor die verrichtingen zal dan nog slechts 11,5% bedragen. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving in 2007 zijn de maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) nooit zo laag geweest.

Persbericht

 

28/05/2010

Kredietinstellingen en ondernemingen engageren zich tot meer transparantie en openheid

Brussel, 28 mei 2010 - Zoals beloofd in de intentieverklaring van 21 december 2009 op initiatief van Vlaams Minister-President Kris Peeters, hebben de sectorfederaties Febelfin (financiële sector met onder meer de kredietinstellingen), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka), Agoria (technologische industrie), de Union des Classes Moyennes (UCM) en de Union Wallonne des Entreprises (UWE) de “Gedragscode tussen banken en ondernemingen in het kader van kredietverlening” van 2004 uitgebreid en ondertekend. In vergelijking met de code van 2004 is deze versie ook ondertekend door UWE en Voka.

Persbericht

 

26/05/2010

Bijna 20.000 klanten vroegen bankoverstap aan tijdens eerste 6 maanden sinds inwerkingtreding.

Brussel, 26 mei 2010 - Febelfin brengt de eerste resultaten in kaart van de bankoverstapdienst die in werking is getreden op 1 november 2009. Met deze dienst zorgen Belgische banken ervoor zichtrekeningen en het daaraan gekoppelde betaalverkeer snel, vlot en kosteloos over te hevelen van de “vorige” naar de “nieuwe” bank van de consument. Tussen 1 november 2009 en 30 april 2010, maakten bijna 20.000 klanten gebruik van de dienst. Per eind 2009 noteerden de Belgische banken ruim 13 miljoen zichtrekeningen op naam van particulieren. Aan de bankoverstapdienst nemen 27 banken deel die samen quasi alle zichtrekeningen vertegenwoordigen die gebruikt worden voor het dagelijkse betaalverkeer.

Persbericht

 

12/05/2010

Hypothecair krediet: verdere groei in april 2010

Brussel, 12 mei 2010 - Net zoals in de afgelopen maanden werden in april 2010 positieve indicatieve groeicijfers genoteerd. Het aantal nieuwe hypothecaire kredieten (+18,7%), alsook de onderliggende bedragen (+21,8%), vertonen voor de maand april 2010 nog aanzienlijke stijgingspercentages ten opzichte van april 2009.

Persbericht

 

03/05/2010

Hypothecair krediet kent sterk eerste trimester

Brussel, 3 mei 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft vandaag haar statistieken inzake hypothecair krediet met betrekking tot het eerste trimester van 2010 vrijgegeven. De 59 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet momenteel ongeveer 148 miljard EUR.

Persbericht

 

16/04/2010

Europese bankiers uiten bezorgdheid over de accumulatie van voorgestelde maatregelen en hun impact op de reële economie

Brussel, 16 april 2010 - Naar aanleiding van de 110e Raad van Bestuur van de European Banking Federation (EBF) vandaag, maakt de EBF haar standpunten bekend met betrekking tot de Basel III voorstellen rond nieuwe kapitaals- en liquiditeitsvereisten voor banken en de bankenheffing.

Persbericht

 

13/04/2010

Hypothecair krediet: indicatieve barometer geeft ook voor maart sterke groeicijfers

Brussel, 13 april 2010 - Net zoals in de afgelopen maanden werden in maart 2010 sterke indicatieve groeicijfers genoteerd. Het aantal nieuwe hypothecaire kredieten (+35,9%), alsook de onderliggende bedragen (+44,2%), vertonen voor de maand maart 2010 afgetekende stijgingspercentages ten opzichte van maart 2009. De verdere toename van het aantal en volume aan hypothecaire kredieten bevestigt onder andere dat de consument energiebesparende investeringen blijft doen.

Persbericht

 

29/03/2010

De consument is beter beschermd dankzij de wet betreffende de betalingsdiensten

Brussel, 29 maart 2010 - Op 1 april 2010 treedt de Belgische wet tot omzetting van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten in werking. Daarbij gaat het vooral om overschrijvingen, domiciliëringen, kaartbetalingen en cashverrichtingen. Dankzij de nieuwe wet zullen de gebruikers van betalingsdiensten in de Europese Unie beter worden beschermd.

Persbericht

 

10/03/2010

Indicatieve barometer bestendigt groei hypothecair krediet in februari

Brussel, 10 maart 2010 - Net zoals in de afgelopen maanden werden in februari 2010 positieve indicatieve groeicijfers genoteerd. Het aantal nieuwe hypothecaire kredieten (+27,6%), alsook de onderliggende bedragen (+36,2%), vertonen voor de maand februari 2010 duidelijke wijzigingspercentages ten opzichte van februari 2009. Het hypothecair krediet ondersteunt de golf van toenemende bewustwording van de burger met betrekking tot energiebesparende investeringen.

Persbericht

 

01/03/2010

Morgen anders dan gisteren
Een financiële sector in transformatie: uitdagingen en engagementen

Brussel, 1 maart 2010 - Heel wat veranderingen hebben zich ingezet, sommige vanuit wetgevende of regelgevende hoek, andere op aangeven van de financiële sector zelf. Het Belgische bancaire landschap is bijgevolg in volle transformatie. Zo zet de sector zijn deuren open en gaat hij een dialoog aan met zijn belangrijkste stakeholders via drie nieuw opgerichte platformen.

Persmap conferentie

 

11/02/2010

Bemiddelingsdienst behandelt 11% meer dossiers

Brussel, 11 februari 2010 - Bijna de helft van het aantal klachten heeft betrekking op aandelen, obligaties en meer complexe beleggingsproducten

Persbericht

 

10/02/2010

Hypothecair krediet januari 2010: de positieve trend zet zich door

Brussel, 10 februari 2010 - Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller op te volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire kredietbarometer op. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de evolutie weer van het aantal en volume van nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De hieronder vermelde percentages hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten.

Persbericht

 

04/02/2010

Marianne Delbrouck wordt de nieuwe voorzitster van de Beroepsvereniging van het Krediet

Brussel, 4 februari 2010 - Op 4 februari 2010 verkoos de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, mevrouw Marianne Delbrouck (KBC) tot nieuwe voorzitster van het Directiecomité. Zij volgt de heer Philippe Van Hellemont (BNP Paribas Fortis) op.

Persbericht

 

13/01/2010

Aanvragen en toekenningen hypothecaire kredieten blijven op peil

Brussel, 13 januari 2010 - Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller op te volgen, heeft de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire kredietbarometer ontwikkeld. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de evolutie weer van het aantal en volume van nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De hieronder vermelde percentages hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten.

Persbericht