European Corner

 • De Europese Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, opende op 9 september naar jaarlijkse gewoonte het politieke jaar met zijn State of the Union Speech. Drie dagen later vond een ECOFIN meeting plaats in het kader van de verdieping van de Europese Monetaire Unie (EMU). Daarnaast publiceerde het Europees Parlement een rapport over de Capital Markets Union en de uitdagingen op vlak van bestaande financiële regelgeving. 

 • Op 4 augustus heeft de Raad nieuwe regelgeving goedgekeurd die lidstaten die niet tot het eurogebied behoren maar wel financiële steun geven aan eurolanden in kader van het European Stability Mechanism, beschermt. Verder verwelkomt de Eurogroup het akkoord met Griekenland in het kader van het ESM-programma. Eind juli werd de Europese Commissie het eens over een reeks maatregelen die een succesvolle start van het Europees Investeringsplan in de herfst moeten garanderen.

 • Op 7 juli werd in het Europees Parlement, het werkprogramma van 2015 geëvalueerd en dat van 2016 voorgesteld. De Europese ministers keurden de volgende stappen inzake de Griekse crisis goed en op de ECOFIN meeting van 14 juli werd het programma van het Luxemburgs voorzitterschap, het 5-presidenten rapport en de specifieke landenaanbevelingen besproken. Jonathan Hill gaf het startschot voor een consultatie over de impact van de Capital Requirements Directive op de kredietverlening aan bedrijven.

 • De Europese Raad keurde op 29 juni nieuwe regelgeving goed ter verbetering van de rapportering en transparantie van effectenfinancieringstransacties. Diezelfde dag boekte het Letse voorzitterschap een doorbraak over de belangrijkste voorwaarden in de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging. En Luxemburg stelde, als nieuwbakken voorzitter van de Europese Raad, zijn programma en prioriteiten voor het komende half jaar voor aan het Europees Parlement. 

 • Vijf presidenten onthulden op 22 juni hun ambitieuze plannen voor de verdere evolutie en verdieping van de Economisch en Monetaire Unie. Het Europees Parlement keurde regelgeving goed voor de verdere uitwerking van het Europees Investeringsplan en tijdens de publieke hoorzitting met Danièle Nouy, pleitte laatstgenoemde voor betere afstemming van het regelgevend en toezichtskader op internationaal en Europees niveau.

 • Deze week bereikte de Raad een akkoord over gegevensbescherming en stelde de Europese Commissie haar actieplan voor een eerlijke en efficiënte vennootschapsbelasting voor. Tijdens de ECOFIN meeting werd men het eens over de onderhandelingspositie inzake structurele bankhervormingen en stonden maatregelen voor een versterkte en eengemaakte kapitaalmarkt en strengere begrotingsaanbevelingen voor Malta, Polen en Groot-Brittannië op de agenda. 

 • Tijdens de ECB conferentie pleitte vice-voorzitter Ansip voor een evenwicht tussen innovatie, veiligheid en regelgeving op vlak van betaalverkeer. De publieke hoorzitting over de eengemaakte kapitaalmarkt stond volledig in teken van een betere toegang tot financiering en nieuwe financieringskanalen. Verder trad de Interchange Fees Regulation op 8 juni in voege en verleende de Europese Bankautoriteit technisch advies over bijdragen aan het Resolutiefonds.

 • Op 27 mei heeft de Commissie aangegeven dat ze een Actieplan voorbereidt voor billijkere en meer groeigerichte Europese belastingstelsels. In hetzelfde kader werd ook een akkoord afgesloten tussen de EU en Zwitserland over fiscale transparantie. Verder werden op 28 mei de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen met succes afgerond.

 • De Europese Commissie keurde een hervormingspakket goed om het Europees beslissingsproces transparanter en opener te maken, en de kwaliteit en de impact van nieuwe EU-regelgeving te verbeteren. Diezelfde dag raakte het Europees Parlement het eens over nieuwe antwitwasregels en keurde ze een onderhandelingsmandaat goed over financiële benchmarks. Op 21 mei vroeg de Europese Commissie tot slot input van de verschillende stakeholders over de Europese markt infrastructuur verordening (EMIR).

 • EU Commissie

  Op 12 mei debatteerden de Europese leiders tijdens de ECOFIN meeting over macro-economische onevenwichtigheden en structurele hervormingen in de EU, over de houdbaarheid van overheidsfinanciën en het Europees Investeringsplan. Verder keurde de Europese Commissie enkele landenspecifieke aanbevelingen goed waarbij ze de EU-lidstaten aanmoedigen om maatregelen te nemen die groei stimuleren en werkgelegenheid creëren.

Pagina's