European Corner

 • Tijdens de ECB conferentie pleitte vice-voorzitter Ansip voor een evenwicht tussen innovatie, veiligheid en regelgeving op vlak van betaalverkeer. De publieke hoorzitting over de eengemaakte kapitaalmarkt stond volledig in teken van een betere toegang tot financiering en nieuwe financieringskanalen. Verder trad de Interchange Fees Regulation op 8 juni in voege en verleende de Europese Bankautoriteit technisch advies over bijdragen aan het Resolutiefonds.

 • Op 27 mei heeft de Commissie aangegeven dat ze een Actieplan voorbereidt voor billijkere en meer groeigerichte Europese belastingstelsels. In hetzelfde kader werd ook een akkoord afgesloten tussen de EU en Zwitserland over fiscale transparantie. Verder werden op 28 mei de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen met succes afgerond.

 • De Europese Commissie keurde een hervormingspakket goed om het Europees beslissingsproces transparanter en opener te maken, en de kwaliteit en de impact van nieuwe EU-regelgeving te verbeteren. Diezelfde dag raakte het Europees Parlement het eens over nieuwe antwitwasregels en keurde ze een onderhandelingsmandaat goed over financiële benchmarks. Op 21 mei vroeg de Europese Commissie tot slot input van de verschillende stakeholders over de Europese markt infrastructuur verordening (EMIR).

 • EU Commissie

  Op 12 mei debatteerden de Europese leiders tijdens de ECOFIN meeting over macro-economische onevenwichtigheden en structurele hervormingen in de EU, over de houdbaarheid van overheidsfinanciën en het Europees Investeringsplan. Verder keurde de Europese Commissie enkele landenspecifieke aanbevelingen goed waarbij ze de EU-lidstaten aanmoedigen om maatregelen te nemen die groei stimuleren en werkgelegenheid creëren.

 • Het Europees Parlement en de Raad bereikte op 5 mei 2015 een politiek akkoord omtrent het voorstel tot een herziening van de Richtlijn betalingsdiensten. De dag nadien presenteerde de Europese Commissie uitvoerig haar plannen om een Digitale Eengemaakte Markt te creëren.

 • Op 24 en 25 april vonden in Riga twee sessies plaats van een informele meeting van de ECOFIN. Verschillende onderwerpen (Europese economische situatie, Capital Markets Union,…) werden besproken. Op 28 april stelde de Europese Commissie een Europese Veiligheidsagenda voor. De dag nadien keurde het Europese Parlement een wetsvoorstel goed met betrekking tot Monetaire Marktfondsen. U kan hierover meer informatie vinden in onze EU Flash.

 • Op 20 april 2015 heeft de Raad van de EU een verordening aangenomen betreffende maximale interbancaire vergoedingen voor betalingen met debet- en kredietkaarten. De Raad heeft ook zijn standpunt aangenomen inzake nieuwe regels ter voorkoming van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Diezelfde dag heeft de Raad een verordening vastgesteld die ervoor moet zorgen dat er meer kapitaal beschikbaar komt voor langetermijninvesteringen in de Europese economie. 

 • Op 18 maart 2015 presenteerde de Europese Commissie een pakket fiscale transparantiemaatregelen. De volgende dag concludeerde het ook onderhandelingen betreffende een nieuw akkoord van fiscale transparantie met Zwitserland om de belastingontduiking te bestrijden.

 • Op 10 maart 2015 werd een Ecofin meeting gehouden om verschillende onderwerpen zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen te behandelen. Diezelfde dag stemde  de plenaire van het Europese Parlement over de  “Regulation on Interchange Fees for Card-based Payment”. Op 11 maart 2015 gaf  het Letse voorzitterschap van de Raad aan  bereid te zijn  om de informele trialoog-vergaderingen met het Europees Parlement te hervatten met het oog op een akkoord over de  ontwerprichtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging.

 • Op 24 februari 2015 besliste de raad van toezichthouders van de European Banking Authority om een transparantie oefening op te zetten in 2015. Op 2 en 3 maart 2015 vond de ‘Competitiveness Council’ plaats waarbij thema’s zoals de “ EU’s single market” en “de digitale eeuw” besproken werden. In onze EU Flash kan u meer informatie vinden over deze onderwerpen.

Pagina's