Wat verandert er in 2017 op financieel gebied?

30 november 2016

Binnen iets meer dan een maand wordt het nieuwe jaar ingezet. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen in alle domeinen van het dagdagelijkse leven. Ook op financieel en economisch vlak is dit niet anders. 

Febelfin zet de belangrijkste financiële wijzigingen in 2017 op een rijtje die een impact hebben voor de consument:

  1. Einde overgangsperiode voor het examen kredietbemiddeling
  2. Nieuwe regelgeving voor hypothecaire kredietoffertes
  3. Uitbreiding van de bankoverstapdienst
  4. Wijzigingen op het gebied van financiële fiscaliteit
  5. Een nieuwe internationale omkadering voor fiscale transparantie 

Einde overgangsperiode voor het examen kredietbemiddeling

Sinds 1 november 2015 moet iedereen die aan kredietbemiddeling doet zijn beroepskennis kunnen aantonen via een examen (o.a. bij Febelfin Academy).

De overgangsperiode van 18 maanden (voor degenen die het beroep al meer dan 1 jaar beoefenen) loopt af op 1 mei 2017.

Meer informatie over het examen kredietbemiddeling kunt u hier terugvinden. 

Nieuwe regelgeving voor hypothecaire kredietoffertes

Vanaf 1 april 2017 treedt een nieuwe wetgeving in werking voor hypothecaire kredieten: de “wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet”.

De nieuwe regelgeving beoogt meer transparantie, duidelijkheid en uniformiteit tussen kredietoffertes door o.a. een Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) waarmee consumenten verschillende kredietoffertes beter kunnen vergelijken.

Ook komt er een jaarlijks kostenpercentage (JKP), zoals bij de consumentenkredieten. Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal (alles inbegrepen) bij een krediet komen kijken.

Met de wet, die dateert van 22 april 2016, zet België de Europese Woonkredietrichtlijn uit 2014 om in eigen wetgeving. 

Bankmobiliteit

In 2017 (vermoedelijk in het tweede kwartaal) wordt de bankoverstapdienst nog verder uitgebreid.

De nieuwe bank zal de recurrente betalers en schuldeisers die via domiciliëring worden betaald, informeren over het nieuwe rekeningnummer. Op dit ogenblik dient u dit nog zelf te doen.

Wijzigingen op het gebied van de financiële fiscaliteit

In oktober 2016 keurde de regering een aantal maatregelen goed op het gebied van financiële fiscaliteit. Vanaf 1 januari 2017 zullen deze in werking treden met de toepassing van de programmawet, die nu in het Parlement wordt voorbereid:

  • de roerende voorheffing wordt van 27% op 30% gebracht. Dat percentage geldt voor de meeste dividenden en intresten;
  • de taks op beursverrichtingen wordt aangepast: per verrichting worden de bovengrenzen tweemaal zo hoog en de taks wordt van toepassing op verrichtingen die Belgische residenten in het buitenland uitvoeren;
  • de speculatietaks op overdrachten van beursgenoteerde aandelen binnen zes maanden na hun aankoop wordt afgeschaft.

Een nieuwe internationale omkadering voor fiscale transparantie

In de loop van 2017 zal de uitwisseling van financiële informatie tussen de belastingdiensten van lidstaten gebeuren in overeenstemming met een nieuwe uitwisselingsstandaard.

Het gaat om de eerste toepassing in de praktijk van de nieuwe internationale “Common Reporting Standard” die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft opgesteld. Die uitwisseling van informatie slaat niet alleen op intresten (in tegenstelling tot de vroegere Spaarrichtlijn) maar ook op dividenden en meerwaarden.

Een honderdtal staten, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie, nemen deel aan het systeem om de strijd tegen internationale belastingontwijking aan te gaan.

Elke persoon met een bankrekening in het buitenland die resident is in een van die landen, valt onder de toepassing. Die verandering heeft geen gevolgen voor hen die hun belastingplicht vervullen zoals het moet, onder meer via aangifte van hun roerende inkomsten in het buitenland. 

Meer over: